Služby

Převody dat, analýzy

 • Převody dat mezi různými souřadnými systémy (S-JTSK, WGS84)
 • Zpracování dat
  • Digitalizace mapových podkladů
  • Propojení vektorových dat s databázovými informacemi
  • Kontrola topologické a geometrické čistoty dat
  • Úprava atributů
 • Analýza dat
  • Prostorové analýzy dat
  • Analýza dat KN
   • Inventarizace půdy
   • Vlastnické vztahy
  • Analýza území (pozemku)
   • Vlastnické vztahy
   • Věcná břemena
   • Chráněná území
   • Využití pozemku dle územního plánu
   • ÚSES - biokoridory, biocentra, přírodní rezervace, VKP, ...
   • Záplavová území
   • Ochranná pásma
   • Třídy ochrany ZPF
   • Radonové podloží
  • Geomarketing
 • Převody mezi formáty (SHP, DGN, DWG, ...)

Příprava tiskových a digitálních výstupů

 • Vizualizace dat a výsledků analýz
 • Příprava tiskových výstupů
 • Prezentace výsledků projektu ve webové aplikaci na internetu, nebo CD/DVD
 • Zpracování tématických map

Zpracování pasportů

 • Pasport komunikací
 • Pasport veřejného osvětlení
 • Pasport památek
 • Pasport zeleně